Τα πετρωματα (χρωματισμοι)

Εμφανίσεις: 12664

Γενικά ως πετρώματα χαρακτηρίζονται τα υλικά από τα οποία αποτελείται ο στερεός φλοιός της Γης, σχηματίζονται από ένα ή περισσότερα ορυκτολογικά συστατικά και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή ή μαγματικά πετρώματα
  • Τα ιζηματογενή πετρώματα και
  • Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα.


Στο λατομείο μας εξορίσετε ιζηματογενές  πέτρωμα που συναντάτε στους γεωλογικούς σχηματισμούς,  το οποίο με χημική κατακρήμνιση (Χημική μέθοδος, κατά την οποία μία διαλυμένη ουσία διαχωρίζεται από τα άλλα χημικά συστατικά του διαλύματος με τη μορφή δυσδιάλυτης ένωσης, όταν προστεθεί στο διάλυμα το κατάλληλο αντιδραστήριο) σχηματίζει  Ασβεστολιθικούς  σχιστόλιθους.

Ο χρωματισμός και το πάχος των πετρωμάτων ποικίλει σαν φυσικό προϊόν.