Αντοχη σε θλιψη

Εμφανίσεις: 5821

   Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη είναι το φορτίο ανά μονάδα επιφανείας που μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή θραύση του πετρώματος κάτω από διατμητική τάση.


   Στα στρωσιγενή πετρώματα ή στα πετρώματα που παρουσιάζουν σχιστότητα η αντοχή σε θλίψη παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο μετρείται. Είναι μεγαλύτερη όταν μετρείται κάθετα στο επίπεδο σχιστότητας και μικρότερη σε επίπεδο παράλληλο της σχιστότητας.
   Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη υπολογίζεται με βάση το μετρούμενο φορτίο θραύσης του δοκιμίου, σε επίπεδο κάθετο ή/και παράλληλο στο επίπεδο της στρώσης /ανισοτροπίας του πετρώματος, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1926 και εκφράζεται σε Mεγαπασκάλ - ΜPa (1 MPa = 1 Ν/mm2 = 10,197 Κp/cm2).
   Στο αμερικανικό σύστημα προδιαγραφών ASTM, η αντοχή σε θλίψη υπολογίζεται με βάση το μετρούμενο φορτίο θραύσης του δοκιμίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή C170 (C170M-09) και εκφράζεται σε psi ή ΜPa.

Αντοχή σε κάμψη

Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο

   H Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ή Μέτρο θραύσης είναι μηχανικό χαρακτηριστικό των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων που σχετίζεται με την ικανότητά τους να ανθίστανται σε παραμόρφωση υπό φορτίο. Υπολογίζεται με δοκιμή σε κάμψη τριών σημείων (Κ3Σ) και εκφράζει την μέγιστη τάση που αναπτύσσεται σε δοκίμιο του πετρώματος τη στιγμή της θραύσης του υπό το μέγιστο συγκεντρωμένο φορτίο (φορτίο θραύσης).
   Η αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (δοκιμή σε κάμψη τριών σημείων) υπολογίζεται, με βάση το μετρούμενο μέγιστο φορτίο θραύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 12372 και εκφράζεται σε Mεγαπασκάλ - ΜPa (1 MPa = 1 Ν/mm2 = 10,197 Κp/cm2).
   Στο σύστημα προδιαγραφών ASTM, η αντίστοιχη δοκιμή σε κάμψη τριών σημείων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή C99 (C99M-09) για να υπολογιστεί τελικά, με βάση το μετρούμενο μέγιστο φορτίο θραύσης, το μέτρο θραύσης του πετρώματος (Modulus of Rupture) που εκφράζεται σε psi ή MPa.

Αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή

   Η αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή, που υπολογίζεται με δοκιμή σε κάμψη τεσσάρων σημείων (Κ4Σ), εκφράζει, επίσης, την μέγιστη τάση που αναπτύσσεται σε δοκίμιο του πετρώματος τη στιγμή της θραύσης του υπό φορτίο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, το φορτίο δεν είναι συγκεντρωμένο σε ένα επίπεδο, όπως στη δοκιμή σε κάμψη τριών σημείων (Κ3Σ), αλλά υπάρχει σταθερή ροπή φόρτισης του δοκιμίου στο ένα τρίτο ή στο ένα δεύτερο του μήκους του.
   Η αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή υπολογίζεται, με βάση το μέγιστο φορτίο θραύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13161 και εκφράζεται σε Mεγαπασκάλ - ΜPa (1 MPa = 1 Ν/mm2 = 10,197 Κp/cm2).
   Στο σύστημα προδιαγραφών ASTM, η αντίστοιχη δοκιμή σε κάμψη τεσσάρων σημείων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή C880 (C880M-09), όπου η Αντοχή σε Κάμψη (Flexural Strength) υπολογίζεται με βάση το μετρούμενο μέγιστο φορτίο θραύσης και εκφράζεται σε psi ή MPa.