Πυκνοτητα

Εμφανίσεις: 7658

   Φαινόμενη πυκνότητα είναι το ποσοστό της μάζας πετρώματος προς τον φαινόμενο όγκο του, δηλαδή τον όγκο που περιλαμβάνει και τα κενά που υπάρχουν στη μάζα του πετρώματος, όπως είναι οι πόροι, οι κοιλότητες κ.ά.


   Αντίστοιχα, πραγματική πυκνότητα είναι ο λόγος της μάζας του πετρώματος προς τον πραγματικό του όγκο, δηλαδή χωρίς τα κενά.
   Στα συμπαγή πετρώματα οι διαφορές ανάμεσα στην πραγματική και στη φαινόμενη πυκνότητα είναι πολύ μικρές για αυτό και προσδιορίζεται μόνο η φαινόμενη πυκνότητα, ενώ η πραγματική πυκνότητα προσδιορίζεται μόνο για τα πορώδη πετρώματα.
   Η φαινόμενη και πραγματική πυκνότητα μετρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1936, και εκφράζονται σε Kgr/m3.

Τιμές Φαινόμενης Πυκνότητας

Τύπος διακοσμητικού πετρώματος  Φαινόμενη Πυκνότητα (Kgr/m3) 
 Μάρμαρα  2600 - 2700
 Γρανίτες  2600 - 2700
 Ασβεστόλιθοι  2200 - 2600
Δολομίτες 2500 - 2600
Σχιστόλιθοι 2600 - 2700