Υδαταπορροφηση

Εμφανίσεις: 4966

Υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση

Ως υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση ορίζεται το ποσοστό % της μάζας του νερού που υπάρχει σε κορεσμένο

με νερό δοκίμιο πετρώματος προς τη μάζα του ξηρού δοκιμίου. Η ιδιότητα αυτή που καθορίζει την καταλληλότητα ενός πετρώματος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13755 και εκφράζεται επί τοις εκατό κατά βάρος (% / kg).


Υδαταπορρόφηση δια τριχοειδών

Ως υδαταπορρόφηση δια τριχοειδών χαρακτηρίζεται η απορρόφηση νερού στη μάζα του πετρώματος μέσω του φαινομένου των τριχοειδών.
Για τα προϊόντα από φυσικούς λίθους για εξωτερική χρήση με πόρους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1%,  μετρείται ο Συντελεστής υδαταπορρόφησης δια τριχοειδών, o οποίος εκφράζει την ποσότητα του νερού που απορροφάται ανά μονάδα επιφανείας του πετρώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο συντελεστής αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1925 και εκφράζεται σε gr/m2s0,5.